Skip to main content

הרגולציה הישראלית בתחום האריזה עוברת שינויים רבים בשנים האחרונות. חלקם במטרה לשפר את הטיפול באריזה בסוף חייה, לאפשר מיון ומיחזור ולמנוע את זליגתה לסביבה.

ריכזנו כאן את עיקרי הדברים:

חוק הפיקדון על מכלי המשקה

חוק הפיקדון על מכלי משקה או בשמו המקוצר – חוק הפיקדון, נכנס לתוקף בשנת 2001. החוק קובע כי מיכלי משקה קטנים (בנפח של עד 1.5 ליטרים) הניתנים למיחזור יימכרו בתוספת מחיר (פיקדון). הצרכן יכול לקבל את כספי הפיקדון עם החזרת המיכל למקום מאושר. מטרת החוק היא עידוד מיחזור, שיפור הניקיון במרחב הציבורי, והקטנת כמות הפסולת המוטמנת. בסוף שנת 2021 הוחל חוק הפיקדון גם על בקבוקי משקה גדולים, במטרה לשפר אף יותר שיעורי המיחזור.

החוק להסדרת הטיפול באריזות

החוק להסדרת הטיפול באריזות, או בשמו הרווח "חוק האריזות", מטיל על יצרנים ויבואני אריזות או מוצרים ארוזים, את האחריות למחזר אותן. מדובר באחריות יצרן מורחבת, שמטרתה לעודד מיחזור ושימוש חוזר, לצמצם הטמנה ולספק מוטיבציה ליצרנים לשימוש באריזות יעילות שיצמצמו את כמות הפסולת. לשם קיום החובות הנ"ל, נדרשים יצרנים ויבואנים להתקשר בהסכם עם "גוף מורשה" שיפעל לקיום חובות אלו. גופים מוכרים אלו ידועים כ"תאגידי מיחזור" ובישראל יש מספר תאגידים שכאלו. בעקבות החוק הוצבו פחים כתומים המיועדים לפסולת אריזות.

תקן 1145, משרד הבריאות
חובת רישום מידע על אריזה

בארץ, כמו ברוב המדינות המערביות, סימון מוצרי מזון מעוגן ומוסדר במסגרת חקיקה. כך המידע בדבר הערך התזונתי של מזון מונגש לצרכן באופן ברור, בין היתר באמצעות סמלים המיידעים כי המזון מכיל כמות גבוהה של נתרן, סוכרים או חומצות שומן רוויות. מטרת הסמלים לשקף את ערכו התזונתי של המוצר ולקדם תזונה בריאה יותר.

תקן 5113, משרד הבריאות
אריזות פלסטיק הבאות במגע עם מזון

תקן זה, המאמץ חקיקה אירופית, חל על חומרי פלסטיק ומוצרי פלסטיק הבאים במגע ישיר או עקיף עם מזון ומשקאות. דרישות התקן חלות על כל אריזה העשויה או המכילה פלסטיק, בין אם הן מיוצרת בישראל ובין אם מיובאות מחו"ל.
במחצית השנייה של שנת 2016 עבר התקן עדכון בהתאם לגרסה האחרונה של החקיקה האירופית / האמריקאית המקבילה. תקן זה נחשב למחמיר ביותר בעולם לגבי זליגה של כימיקלים מאריזות הפלסטיק למזון או למשקה. עמידה בתקן זה מבטיחה כי האריזה בטוחה לשימוש.

בהתאם לתקן, נבדקת האריזה בשימושה הסופי. כך למשל, נדידה של כימיקלים מכלי פלסטיק יכולה להיבדק במדיום המדמה מזון שומני, מזון חומצי, מזון קר, מזון חם וכו'.

אפיון PE ממוחזר – EN 15344:2021

תקן אירופאי שאומץ גם בישראל, המספק את המאפיינים החשובים ביותר ושיטות הבדיקה הנלוות להערכת PE ממוחזר המיועד לשימוש בייצור מוצרים מוגמרים מפלסטיק. המסמך כולל גם את תנאי האספקה של החומר. הוא נועד לתמוך בגורמים המעורבים בשימוש PE ממוחזר מכנית כדי שיהיו מפרטים חומר גנריים המקובלים לעבודה, עבור יישומים ספציפיים שונים. מסמך זה אינו מכסה את האפיון של פסולת פלסטיק (ראה EN 15347).

איפיון PP ממוחזר – EN 15345:2007

תקן אירופאי שאומץ גם בישראל, המספק את המאפיינים החשובים ביותר ושיטות הבדיקה הנלוות להערכת PP ממוחזר המיועד לשימוש בייצור מוצרים מוגמרים מפלסטיק. המסמך כולל גם את תנאי האספקה של החומר. הוא נועד לתמוך בגורמים המעורבים בשימוש ב-PP ממוחזר מכנית כדי שיהיו מפרטים חומר גנריים המקובלים לעבודה, עבור יישומים ספציפיים שונים. מסמך זה אינו מכסה את האפיון של פסולת פלסטיק (ראה EN 15347).